Algemene & Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • too-doo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fuller, met maatschappelijke zetel te Berringstraat 22, 9270 Laarne (België) en met ondernemingsnummer 0899.636.101.
 • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht, en waarbij onder consument begrepen wordt “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Gebruiker: elke door de Klant aangestelde natuurlijke persoon, ongeacht zijn of haar statuut of contractuele relatie met de Klant, die gebruik maakt van de door too-doo verstrekte Software.
 • Software: het door too-doo verstrekte digitale platform voor de uitvoering en opvolging van de bedrijfsprocessen bij de Klant alsook het beheren en plannen van audits.
 • Overeenkomst: de tussen too-doo en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de Software.
 • Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en terbeschikkingstelling van de Software tussen too-doo en de Klant, alsook op elk gebruik door de Gebruiker.
 • too-doo stelt deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden ter beschikking op haar website (www.too-doo.be)en diende door de Klant bij elke bestelling uitdrukkelijk te worden aanvaard..
 • Bij de aanmaak van een profiel bij de Software dient de Gebruiker deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden eveneens uitdrukkelijk te aanvaarden.
 • too-doo behoudt zich het recht voor deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door too-doo van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie. Elk gebruik van de Gebruiker na de publicatie van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding van de Gebruiker van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.
 • Indien too-doo gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden te eisen.

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

 • Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege too-doo een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk door too-doo vermeld.
 • De offerte of enig ander aanbod vanwege too-doo bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
 • Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door too-doo medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor het ter beschikking stellen van de Software steeds in euro (€) en exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en het ter beschikking stellen van de Software valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en Algemene & Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.
 • too-doo is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
 • too-doo heeft het recht de prijs voor het ter beschikking stellen van de Software aan te passen.

Artikel 4 – Bestelling

 • De Klant dient steeds het uniek klantnummer te vermelden in alle communicatie met too-doo betreffende de bestelling.
 • De Klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

Artikel 5 – Betaling

 • Tenzij de factuur anders vermeldt, dient ze te worden betaald tijdens het online bestelproces of wordt ze na de eerste betaling aan de hand van het mandaat dat de Klant daartoe aan (de partner van) too-doo heeft verleend, automatisch maandelijks afgeboekt van de rekening van de Klant.
 • 2. Facturen worden door too-doo enkel ter beschikking gesteld via de Software en zijn door de Klant dus steeds aldaar te raadplegen. Het staat de Klant vanzelfsprekend vrij om deze nadien af te printen of digitaal te bewaren.
 • Elke factuur van too-doo aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Software en het toepasselijke BTW-tarief.
 • In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en zijn verschuldigd zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling.
 • In geval van laattijdige betaling door de Klant, is too-doo tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 10% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door too-doo gedragen kosten.
 • In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.
 • Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

Artikel 6 – Conformiteit van de Software

 • too-doo streeft er naar de Software te leveren vrij van gebreken. too-doo streeft ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat de Software ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden.
 • Indien de Software om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden vertonen, dient de Klant dit op straffe van verval uiterlijk binnen de 10 werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.
 • Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd.
 • too-doo is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. too-doo wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Software behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • too-doo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van het ter beschikking stellen van de Software, behoudens in geval van fraude of bedrog.
 • too-doo zal ook in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van een verkeerd gebruik van de verstrekte software door de Klant of de Gebruiker.
 • In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, zal de Klant too-doo schadeloos stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit: (1) de inbreuk op deze overeenkomst door de Klant of de door hem aangestelde Gebruiker; (2) om het even welke gebruikersinhoud; (3) de overtreding van om het even welke wet of de rechten door de Klant of de door hem aangestelde Gebruiker.

Artikel 8 – Bescherming van persoonsgegevens

  • De Klant en de Gebruiker erkennen en aanvaarden dat too-doo persoonsgegevens van de medewerkers, bestuurders of aangestelden van de Klant en de Gebruikers verwerkt en dit op uitdrukkelijk instructie van de Klant zoals gedefinieerd in Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “GDPR”). too-doo handelt hierbij strikt in overeenstemming met de GDPR. De Klant is verantwoordelijk voor de informatie, zoals maar niet beperkt tot persoonsgegevens, die ter beschikking wordt gesteld aan too-doo en acht dat deze informatie toereikend is, ter zake dienend en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  • Dergelijke verwerkingsactiviteiten zullen beperkt zijn tot het uitvoeren van de diensten onder de overeenkomst of waarvoor de Klant of de Gebruikers specifiek hun goedkeuring hebben gegeven. too-doo is tegenover de Klant of de Gebruikers binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 7 aansprakelijk voor de schending van de GDPR of haar contractuele verplichtingen in het kader van privacy van natuurlijke personen.
  • De Klant geeft too-doo de uitdrukkelijke toestemming om gebruik te maken van subverwerkers. Zowel too-doo als haar subverwerkers nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens van de medewerkers, bestuurders of aangestelden van de Klant en de Gebruikers.

Alle aangestelden van too-doo zijn gebonden door een geheimhoudingsovereenkomst.

too-doo zal steeds haar medewerking verlenen bij de uitoefening van rechten van betrokkenen, bij de meldingsplicht van datalekken, vragen of onderzoeken van toezichthoudende autoriteiten en voor zover als strikt noodzakelijk het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectenbeoordelingen.

Bij het verstrijken van de retentietermijn zal too-doo alle persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen tenzij dit technisch niet uitvoerbaar blijkt.

 • too-doo verwijst voor verdere informatie omtrent de verwerking en bescherming van persoonsgegevens naar haar Privacyverklaring en Cookieverklaring. Deze documenten vormen bijlages aan deze algemene voorwaarden en maken er in die zin deel van uit.

 

Artikel 9 – Intellectueel eigendomsrecht

 • Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van too-doo en alle andere kenmerken van het too-doo -merk (‘merkkenmerken van too-doo) zijn uitsluitend eigendom van too-doo of zijn licentiegevers. De overeenkomsten geven u geen enkel recht om om het even welke van de merkkenmerken van too-doo te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
 • Het is de Klant of de Gebruiker niet toegestaan de Software te reproduceren of te kopiëren.
 • Het is de Klant of Gebruiker niet toegestaan de Software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins aan te passen of één van voorgaande bewerkingen te laten uitvoeren door een derde zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van too-doo.
 • Het is de Klant of de Gebruiker niet toegestaan de Software te distribueren, met inbegrip van het verhuren en uitlenen ervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van too-doo.
 • Een inbreuk op één van bovenstaande bepalingen van artikel 9 door de Klant of Gebruiker zal too-doo het recht geven de Overeenkomst dadelijk te ontbinden wegens grove tekortkomingen, onverminderd het recht op schadevergoeding ten voordele van too-doo. Deze schadevergoeding bedraagt minstens 10% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,00.

Artikel 9 – Inhoud aangemaakt door Gebruikers

 • Gebruikers kunnen inhoud en bijdrages posten, uploaden en/of verdelen op de Software.
 • De Gebruiker belooft, betreffende om het even welke gebruikersinhoud die door hem op too-doo wordt gepost, (1) dat hij het recht heeft dergelijke gebruikersinhoud te posten, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door too-doo, geen overtreding vormt van de overeenkomsten, toepasselijke wetgeving of de intellectuele eigendom (inclusief en zonder beperking het copyright), publiciteit, persoonlijkheid of andere rechten van anderen, noch dat ze de suggestie wekken van enig verband met of onderschrijving door too-doo.
 • too-doo kan gebruikersinhoud nakijken, controleren of aanpassen, maar draagt geen verplichting in kwestie. In alle gevallen behoudt too-doo zich het recht voor om om het even welke gebruikersinhoud voor om het even welke reden, of zonder reden, te verwijderen of te blokkeren, inclusief maar zonder beperking tot gebruikersinhoud die, naar eigen goeddunken van too-doo, een overtreding vormt op de overeenkomsten. too-doo kan zonder voorafgaande kennisgeving deze acties ondernemen. Verwijdering of blokkering van gebruikersinhoud zal uitsluitend naar eigen goeddunken plaatsvinden, en we beloven niet om specifieke gebruikersinhoud te verwijderen of te blokkeren.
  too-doo kan bijvoorbeeld beslissen uw bijdrage te weren, als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is; als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat; als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat; in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.
 • De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die hij post. too-doo is niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud, noch onderschrijft het om het even welke mening die bevat is in om het even welke gebruikersinhoud.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen too-doo en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

job-icon